ศูนย์ขยายพันธุ์พืชที่2 จังหวัดตรัง

เลขที่ 9 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 0-7558-2312 โทรสาร 0-7558-2313